Gradska uprava grada Pančeva Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoju saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo realizovao je tokom 2015.godine projekat

„UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETA I HIGIJENE POLJOPRIVREDNIHPROIZVODA“

Rezultati projekta prezentovani su medijima, učesnicima projekta i svim zainteresovanim licima u Gradskojupravi14.01.2016.

 

Projektom je planiran i realizovan obuhvat od 28domaćinstava koja se bave proizvodnjom hrane životinjskog porekla (mleko i mlečni proizvodi) kao i kolača, kora i testenina na teritoriji  opštine Pančevo. Realizovane aktivnosti obuhvatile su uzorkovanje i ispitivanje hrane, uzoraka sa površina (briseva) i vode koja se koristi za pripremu hrane i održavanje higijene, a obavljen je i sanitarni pregled lica koja posluju sa hranom.

Ukupno je ispitano 150 uzoraka hrane na mikrobiološku ispravnost, 49 uzoraka na fizičko-hemijsku ispravnost, 165 uzoraka sa površina i 75 uzoraka vode.  Najveći broj uzoraka bio je iz grupe kolači, nekuvano mleko i sir (od nekuvanogmleka) .

Na osnovu obilaska domaćinstava i rezultata ispitivanja može se zaključiti da su uslovi u pogledu proizvodnje hrane  uglavnom zadovoljavajući, više od polovine domaćinstava uključenih u projekat  koristii dezinficijense za održavanje higijene, centralno vodosnabdevanje vodom imaju sva domaćinstava (21.43% gradski i 78.57% seoski vodovod). Generalno oko 8% uzoraka mikrobiološki, odnosno fizičko-hemijski ne odgovara zahtevima pravilnika o kvalitetu hrane koja je ispitivana, i sa tim u vezi stručna lica Zavoda dala su preporuke domaćinstvima na koji način mogu unaprediti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Zavod je štampao i podelio svim domaćinstvima Priručnik MERAZA POBOLJŠANJE HIGIJENSKO SANITARNOG STANJA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU HRANEi samolepljivenalepniceza pravilno pranje ruku sapunom i vodom za koju je proizvođačima preporučeno da zalepe pored mesta za pranje ruku.

U grupi domaćinstava uključenih u projekat, petdomaćinstava je od ranije redovno obavljalosanitarne preglede u Zavoduza javno zdravlje Pančevo i ova domaćinstva ispunjavajuipropisane zdravstvene uslove za radregistrovanih domaćinstava za proizvodnju hrane, a ostali proizvođači imali su priliku da sanitarne preglede obave u okviru ovog projekta.

Kao zaključak može se istaći da ovakav vid saradnje Gradske uprave, domaćinstava koja proizvode hranu i Zavoda za javno zdravlje Pančevo doprinosi  podizanju nivoa svesti o značaju proizvodnje kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane i omogućava očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva. Iz tih razloga izuzetno je važna kontinuirana kontrola kako proizvođača, tako i hrane, te će se ova saradnja i nastaviti.

Ostavite odgovor