Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod pruža uslugu akustičkog ispitivanja – merenja nivoa buke u životnoj sredini. Merenja se sprovode kao:

  • Sistematska kontrola komunalne buke (monitoring buke, izrada preliminarnih karti akustičkog zoniranja, procena uticaja nivoa buke na zdravlje ljudi sa predlogom mera za poboljšavanja)
  • Merenje buke u komunalnoj sredini od pojedinih izvora (na zahtev)

Sertifikatom o akreditaciji (akreditacioni broj 01-229) potvrđeno je da Zavod za javno zdravlje Pančevo ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 te je kompetentan za obavljanje poslova merenja buke u životnoj sredini koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije.

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zavod je ovlašćen za merenje buke u životnoj sredini.

Bliže informacije: 013 312 725 lokal 102,