Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra

prim mr sc med. dr Dubravka Nikolovski, spec.higijene, subspec.zdravstvenog vaspitanja 

Tel (013) 312.725 lokal 102 (higijena)
Tel (013) 312.725 lokal 106 (hemija)

Centar čine:

 1. Odeljenje higijene – rukovodilac odeljenja prim mr sc med. dr Dubravka Nikolovski, spec.higijene subspec.zdravstvenog vaspitanja
 2. Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije – rukovodilac odeljenja Sanja Božović, dipl.fizikohemičar master, spec.sanitarne hemije

Odeljenje higijene realizuje sledeće poslove i zadatke:

 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i anlaizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije vazduha, voda, hrane i buke, sa procenom rizika i predlogom mera za unapređenje stanja,
 • učestvuje u izradi elaborata o zaštiti životne sredine, realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku Srbiju, realiziciji posebnog programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
 • uzorkovanja za mikrobiološku i hemijsku analizu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode (pijaće, površinske, podzemne i otpadne), namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na čistoću,
 • praćenje stanja zagađenosti ambijentalnog vazduha i ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
 • praćenje i ispitivanje polena u vazduhu životne sredine uz procenu rizika za nastanak alergijskih reakcija,
 • merenje nivoa buke u komunalnoj i radnoj sredini i ispitivanje štetnog delovanja buke,
 • kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad
 • praćenje i proučavanje higijenskih uslova pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
 • učestvuje u sprovođenju spoljnog nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti,
 • sarađuje sa inspekcijama,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 • obavlja istraživačkih rad iz higijene i humane ekologije

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije čine:

 1. Odsek za ispitivanje vazduha – šef odseka Dejan Blagojević, dipl.ing tehnologije
 2. Odsek za ispitivanje vode, hrane i predmeta opšte upotrebe – šef odseka Tamara Đurković, dipl.farmaceut, spec.sanitarne hemije
 3. Odsek za instrumentalnu analitiku – šef odseka Sanja Božović, dipl.fizikohemičar, master spec.sanitarne hemije 

Odeljenje sprovodi

 • fizičko i hemijsko ispitivanje vazduha (ambijentalni vazduh i otpadni gas)
 • fizičko i hemijsko ispitivanje vode (voda za piće, vodovodska i bunarska voda, flaširana voda, bazenska voda, površinska, otpadna i podzemna voda)  prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika
 • fizičko i hemijsko ispitivanje hrane i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečjih igračaka, posuđa i pribora, ambalaže)

Sva ispitivanja se vrše kao deo kontinuiranog monitoringa životne sredine ili kao jednokratna/ višekratna  merenja prema posebnim zahtevima (nalogu inspekcija, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, ispitivanja uticaja pojedinih subjekata na životnu sredinu, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika).

Odeljenje je opremljeno savremenom stacionarnom i mobilnom laboratorijskom opremom (GC-FID, GC-MS, FAAS, GFAAS, UV/VIS, PC kontrolisani sistem za voltammetriju, automatski analizatori NH3, NOx, BTEX, čađi, brojač čestica u vazduhu, automatski analizatori otpadnog gasa, , izokinetički sistem za uzorkovanje, TOC analizator,  FT-IR analizator), metode ispitivanja obuhvataju nacionalne i međunarodne standarde, a ispitivanja ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i SRPS CEN/TS 15675 o čemu svedoči Sertifikat o akreditaciji (akreditacioni broj 01-229).

Uzorkovanja i merenja sprovodi stručno, edukovano i kompetentno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ispitivanja, a izveštaji o ispitivanju sadrže sve relevantne podatke koje zahteva važeća zakonska regulativa i međunarodni standardi.

U Odeljenju se sprovodi i stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu sanitarne hemije i ekotoksikologije