Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Руководилац Центра

прим мр сц мед. др Дубравка Николовски, спец.хигијене 

Тел (013) 312.725 локал 102 (хигијена) higijena@zjzpa.org.rs
Тел (013) 312.725 локал 106 (хемија) hemija2@zjzpa.org.rs

Центар чине:

 1. Одељење хигијене – руководилац одељења  др Дубравка Николовски, спец.хигијене
 2. Одељење санитарне хемије и екотоксикологије – руководилац одељења Сања Божовић, дипл.физикохемичар мастер, спец.санитарне хемије

Одељење хигијене реализује следеће послове и задатке:

 • припрема, планира и реализује програме за праћење стања и очувања животне средине,
 • прикупља, евидентира и анлаизира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини са аспекта контаминације ваздуха, вода, хране и буке, са проценом ризика и предлогом мера за унапређење стања,
 • учествује у изради елабората о заштити животне средине, реализацији програма активности од интереса за Републику Србију, реализицији посебног програма здравствене заштите становништва од заразних болести,
 • узорковања за микробиолошку и хемијску анализу и испитивање здравствене исправности воде (пијаће, површинске, подземне и отпадне), намирница, предмета опште употребе и брисева на чистоћу,
 • праћење стања загађености амбијенталног ваздуха и испитивање сталног деловања загађености ваздуха на здравље,
 • праћење и испитивање полена у ваздуху животне средине уз процену ризика за настанак алергијских реакција,
 • мерење нивоа буке у комуналној и радној средини и испитивање штетног деловања буке,
 • контролу хигијенског стања у школама, интернатима и дечјим установама,
 • обавља здравствено-васпитни рад и саветовалишни рад
 • праћење и проучавање хигијенских услова под којима становништво живи и ради, предлагање и спровођење мера за заштиту и унапређење здравља људи и животне средине,
 • учествује у спровођењу спољног надзора над стручним радом у здравственим установама и другим облицима здравствене делатности,
 • сарађује са инспекцијама,
 • учествује и обавља едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника,
 • обавља истраживачких рад из хигијене и хумане екологије

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије чине:

 1. Одсек за испитивање ваздуха – шеф одсека Дејан Благојевић, дипл.инг технологије hemija@zjzpa.org.rs
 2. Одсек за испитивање воде, хране и предмета опште употребе – шеф одсека Тамара Ђурковић, дипл.фармацеут, спец.санитарне хемије laboratorija@zjzpa.org.rs
 3. Одсек за инструменталну аналитику – шеф одсека Сања Божовић, дипл.физикохемичар, мастер спец.санитарне хемије hemija2@zjzpa.org.rs

Одељење спроводи

 • физичко и хемијско испитивање ваздуха (амбијентални ваздух и отпадни гас)
 • физичко и хемијско испитивање воде (вода за пиће, водоводска и бунарска вода, флаширана вода, базенска вода, површинска, отпадна и подземна вода)  према хигијенско-епидемиолошким индикацијама, по уговору или на лични захтев корисника
 • физичко и хемијско испитивање хране и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће у домаћинству, дечјих играчака, посуђа и прибора, амбалаже)

Сва испитивања се врше као део континуираног мониторинга животне средине или као једнократна/ вишекратна  мерења према посебним захтевима (налогу инспекција, према хигијенско-епидемиолошким индикацијама, испитивања утицаја појединих субјеката на животну средину, по уговору или на лични захтев корисника).

Одељење је опремљено савременом стационарном и мобилном лабораторијском опремом (GC-FID, GC-MS, FAAS, GFAAS, UV/VIS, PC контролисани систем за волтамметрију, аутоматски анализатори NH3, NОx, BTEX, чађи, бројач честица у ваздуху, аутоматски анализатори отпадног гаса, , изокинетички систем за узорковање, TOC анализатор,  FT-IR анализатор), методе испитивања обухватају националне и међународне стандарде, а испитивања испуњавају захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS CEN/TS 15675 о чему сведочи Сертификат о акредитацији (акредитациони број 01-229).

Узорковања и мерења спроводи стручно, едуковано и компетентно особље са дугогодишњим искуством у области испитивања, а извештаји о испитивању садрже све релевантне податке које захтева важећа законска регулатива и међународни стандарди.

У Одељењу се спроводи и стручно оспособљавање здравствених радника и здравствених сарадника у домену санитарне хемије и екотоксикологије