Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine
U cilju efikasnijeg i racionanijeg obavljanja delatnosti u Zavodu se organizuju sledeći Centri:

 1. Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
 2. Centar za prevenciju i kontrolu bolesti
 3. Centar za higijenu i humanu ekologiju
 4. Centar za mikrobiologiju
 5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

U okviru organizacionih celina formirani su odseci i odeljenja:

I Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

 1. Odsek za promociju zdravlja i zdravstveno vaspitanje
 2. Odsek za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
 3. Odsek za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

II Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

 1. Odsek za imunizaciju i antirabičnu zaštitu
 2. Odsek za nezarazne bolesti i zdravstveni nadzor
 3. Odsek za zarazne bolesti i DDD poslove

III Centar za higijenu i i humanu ekologiju

 1. Odeljenje higijene
 2. Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije
  1. Odsek za ispitivanja vazduha
  2. Odsek za ispitivanje vode, hrane i predmeta opšte upotrebe
  3. Odsek za instrumentalnu analitiku

IV Centar za mikrobiologiju

 1. Odeljenje kliničke mikrobiologije
 2. Odeljenje sanitarne mikrobiologije

V Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

 1. Odeljenje za pravne, opšte i tehničke poslove
 2. Odeljenje za ekonomske i računovodstvene poslove