Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine
direktor_zjzpa

Prim dr Ljiljana Lazić

Zavod za javno zdravlje  Pančevo je specijalizovana zdravstvena ustanova preventivnog tipa koja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na više nivoa za teritoriju Južnobanatskog okruga.

Misija naše ustanove jeste briga za očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana okruga, kao i kontrola i zaštita životne sredine u cilju sprečavanja uticaja na zdravlje ljudi.

Svojim stručnim radom i profesionalnom posvećenošću delatnosti kojom se bavimo težimo da budemo lideri u cilju promocije zdravlja, prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti, sprečavanju i smanjenju faktora rizika koji utiču na zdravlje ljudi, kroz multisektorsku saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama, predškolskim i školskim ustanovama i drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

Zdravstveni radnici i saradnici u našoj ustanovi kontinuirano rade na promociji zdravlja kroz edukativne radionice, akcije u zajednici, medijske promocije i druge vidove zdravstvenovaspitnog rada sve u cilju podizanja svesti građana svih uzrasta o  značaju brige za očuvanje sopstvenog zdravlja, sprečavanju i smanjenju faktora rizika (pušenje, alkohol, droga, kocka, nepravilna ishrana, smanjena fizička aktivnost …), prevenciji bolesti (skrining), ranom otkrivanju bolesti, blagovremenom lečenju.

Analizom zdravstvenog stanja stanovništva, praćenjem kretanja zaraznih i masovnih nezaraznih bolesti, praćenjem organizacije i rada zdravstvenih ustanova, izdvajamo determinante na koje se može uticati dobrom organizacijom i vođenjem zdravstvene politike i ove predloge upućujemo nadležnim državnim i lokalnim institucijama.

Takođe svakodnevno zaposleni u zavodu u akreditovanim laboratorijama vrše fizičko-hemijsku i mikrobiološku analizu parametara iz životne sredine koji mogu imati uticaj na zdravlje ljudi (vazduh, polen, površinske i otpadne vode, buka) kao i ispitivanja vode za piće,  hrane, predmeta opšte upotrebe.

Koordinativnim radom sa svim zainteresovanim subjektima svakodnevno radimo na rešavanju bitnih problema vezanih za zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta rada, uvođenju novih usluga i analiza za potrebe celog Južnobanatskog okruga.

Naša ustanova je dostupna svima, otvorena za saradnju. U tom cilju sačinjen je i ovaj sajt sa velikom ambicijom da bude sredstvo komunikacije sa Vama, našim korisnicima.  Rado ćemo primati sve vaše sugestije, primedbe i ideje u cilju poboljšavanja našeg rada a sa glavnom misijom očuvanja i unapređenja zdravlja.

Otvorenost i kooperativnost pre svega.

VD DIREKTORA ZAVODA

Prim dr Ljiljana Lazić