Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Zavod pruža usluge uzorkovanja i analize vode za potrebe:

  • Utvrđivanja higijenske ispravnosti vode za piće
  • Kontrole zdravstvene bezbednosti prirodne mineralne vode
  • Kontrole zdravstvene bezbednosti stone vode i izvorske vode
  • Utvrđivanja bezbednosti vode bazena
  • Utvrđivanja kvaliteta i kategorizacije površinskih voda namenjenih kupanju i rekreaciji (vodotoci, jezera, akumulacije)
  • Utvrđivanja kvaliteta i davanje stručnog mišljena o kvalitetu otpadne vode različitog porekla
  • Dobijanja upotrebne dozvole za novosagrađene i adaptirane objekte (poslovne prostore, trgovačke i ugostiteljsko-prehrambene objekte, itd.)
  • Analize vode iz individualnih objekata stanovništva (bunari, privatni bazeni, itd.)

Svi potencijalni korisnici naših usluga potrebno je da dostave:

Po dogovoru uzorkovanje mogu obaviti tehničari Zavoda ili uzorak vode donosi sam korisnik. Uputstvo za uzimanje uzorka vode se može preuzet ovde… 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: Tel  (013)312 725 lokal 102

Sertifikatom o akreditaciji (akreditacioni broj 01-229) potvrđeno je da Zavod za javno zdravlje Pančevo ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 te je kompetentan za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije.

Rešenjem Ministarstva zdravlja Zavod je ovlašćen za poslove uzorkovanja i ispitivanja vode za piće, a rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zavod je ovlašćen za poslove uzorkovanja, mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda.

U dogovoru sa korisnikom usluga mogu se analizirati uzorci voda na fizičko-hemijske i mikrobiološke pokazatelje, u različitom obimu u zavisnosti od vrste vode (bakteriološka analiza, senzorna i fizičko-hemijska ispitivanja osnovnog seta parametara i dodatnih parametara kao što su napr. metali i metaloidi, trihalometani, aromatični ugljovodonici, pesticidi, policiklični aromatični ugljovodonici, polihlorovani bifenili, mineralna ulja…)