Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

DEMOGRAFSKO-ZDRAVSTVENA SITUACIJA I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE U JUŽNOBANATSKOM OKRUGU

Zavod za javno zdravlje Pančevo svojom delatnošću pokriva teritoriju Južnobanatskog okruga, koji obuhvata teritoriju od 4248 km2. Prema popisu iz 2002. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga je bilo 313.937 stanovnika,  dok  prema popisu iz 2011. godine na okrugu živi 293.730 stanovnika, što znači da je između  dva poslednja popisa došlo do smanjenja broja stanovnika za 6,4%. Prosečna gustina naseljenosti je 69 stanovnika po 1 km2.

Starosna struktura stanovnika Južnobanatskog okruga odgovara regresivnom biološkom tipu sa oko 16,5%  stanovnika starijih od 65 godina i oko 6,5% u dobnoj grupi od 0-6 godina. Opšta stopa smrtnosti stanovništva u 2014. godini je uznosila 13,90, dok stopa smrtnosti odojčadi iznosi 7,11 , i viša je nego u  2013. godini kada je iznosila  6,24. U ukupnom broju umrlih najveći udeo imaju stanovnici starosti između 65-84 godina (59,8%). Među umrlima muškarci imaju udeo od 51%, a žene 49%. Prosečna starost umrlih muškaraca  u Južnobanatskom okrugu je 70,44 godine, a umrlih žena 76,27 godine, što odgovara približno prosečnoj starosti umrlih na nivou Republike Srbije.

U pogledu uzroka smrti, uočava se pad udela nasilnih smrti (2012. godine iznosi 3,44%, u 2013. godini dolazi do  pada na 3.2%), a u 2014.godini udeo nasilnih smrti iznosi 3,01%. Vrednosti stopa specifičnog mortaliteta u pogledu uzroka prirodnih smrti pokazuju da se u Južnobanatskom okrugu u 2014. godini na vodećem mestu nalaze bolesti cirkulatornog sistema i tumori, čijem nastanku znatno doprinosi demografska stuktura stanovništva i stil savremenog načina života ljudi na ovom području (smanjena fizička aktivnost, neadekvatna ishrana, korišćenje duvana i aklohola i drugo).

Prisutno je stalno smanjenje broja živorođene dece, što rezultira opadanjem stope prirodnog priraštaja, koji nastavlja svoj negativni trend i u 2014. godini i iznosi -5,42. Vitalni indeks takođe pokazuje trend opadanja u poslednjih 10 godina (u 2005. godini iznosi 64,07), a u 2014. godini dolazi do pada vitalnog indeksa na 61,02. Sve su to pokazatelji starenja stanovništva, odnosno regresivnog tipa stanovništva.

Vrednost stope vanbolničkog morbiditeta odraslih u 2014. godini je pala u odnosu na prethodne godine (sa 1913/1000 stanovnika u 2012. godini  i 1552/1000 stanovnika u 2013. godini, došlo je do pada na 1433/1000 stanovnika u 2014. godini). Na prvom mestu se nalaze oboljenja iz grupe respiratornih (297/1000 stanovnika), na drugom mestu se nalazi grupa bolesti krvotoka (263/1000 stanovnika), na trećem mestu se nalaze oboljenja mišićno-koštanog sistema (130/1000 stanovnika). U mnogim grupama registrovanih oboljenja preovlađuju hronične masovne nezarazne bolesti koje su istovremeno i  vodeći uzroci smrti, a posledica su starenja i savremenog načina života stanovništva.

Kada je u pitanju registrovano oboljevanje dece do 18 godina izdvajaju se oboljenja sistema za disanje (1804/1000 stanovnika), zatim zarazne i parazitarne bolesti (387/1000 stanovnika) i na trećem mestu su simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi.

Oboljevanje registrovano u vanbolničkim zdravstvenim ustanovama Južnobanatskog okruga odgovara po obimu i strukturi oboljevanju stanovništva Vojvodine.

Registrovano oboljevanje stanovništva u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u opštim bolnicama varira u poslednjih 10 godina, s tim da je u 2014. godini  registrovano 33.335 epizoda bolničkog lečenja. Na prvom mestu u registrovanom bolničkom morbiditetu se nalaze bolesti mokraćno-polnog sistema (1217/100 000 stanovnika), na drugom tumori (1193/100 000 stanovnika), na trećem bolesti bolesti sistema krvotoka (1081/100 000 stanovnika), na četvrtom mestu su bolesti sistema za varenje  (1030/100 000 stanovnika)  i na petom mestu bolesti sistema za disanje (742/100 000 stanovnika).

Veliki broj naseljenih mesta u svim opštinama u Južnobanatskom okrugu ima adekvatno organizovanu, razvijenu, razgranatu i dostupnu mrežu državnih zdravstvenih ustanova, čiju organizaciju i rad prati Zavod za javno zdravlje  Pančevo. Na okrugu se nalazi 16 zdravstvenih ustanova: 8 domova zdravlja, 2 apoteke,  2 opšte bolnice, 3 specijalne bolnice i jedan  Zavod za javno zdravlje. U njima je u 2014. godini bilo zaposleno ukupno 3324 zdravstvenih radnika i 1108 nemedicinskih radnika (75% zdravstvenih i 25% nemedicinskih). Ukupna obezbeđenost lekarima u Južnobanatskom okrugu iznosila je 365  stanovnika po jednom lekaru.

Farmaceutsku delatnost obavljaju 2 samostalne apotekarske ustanove u Pančevu i Vršcu, a preostalih 6 domova zdravlja u okrugu ima organizacione jedinice koje obavljaju farmaceutsku delatnost (apoteke) u svom sastavu.

Punktovima primarne zdravstvene zaštite je pokriveno 73% naseljenih mesta u Južnobanatskom okrugu, s tim da zdravstvenu zaštitu obezbeđuje 1 lekar na 737 stanovnika. Bez obzira na povoljnu razvijenost zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opterećenost lekara je znatna (31 poseta dnevno u službi opšte medicine) u odnosu na prosečnu opterećenost lekara u Srbiji, a korišćenje ove zdravstvene zaštite (4 posete u službi opšte medicine po jednom stanovniku, 2  posete savetovalištu po 1 detetu starosti 1-6 godina), takođe je iznad nivoa u Srbiji. Ovo govori u prilog određenog nivoa zdravstvene kulture stanovništva, kao i određenog tipa zdravstvene prakse zdravstvenih radnika u Južnobanatskom okrugu.

Bolnička zdravstvena zaštita se ostvaruje u 2 opšte bolnice, koje imaju ukupno 950 postelja. Obezbeđenost iznosi 3,27 postelja na 1000 stanovnika Južnobanatskog okruga. Prosečan broj dana lečenja u ovim bolnicama iznosi 7,4 dana, a iskorišćenost opštih bolnica u Južnobanatskom okrugu iznosi 59,1%. U okrugu se nalaze i 3 specijalne bolnice (2 psihijatrijske i 1 plućna) sa ukupno 2100 bolesničkih postelja koje obezbeđuju stanovništvo u Srbiji tercijarnom zdravstvenom zaštitom.