Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Fizičko i hemijsko ispitivanje ambijentalnog vazduha

Kontinualni monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha i ispitivanje u zoni uticaja

Parametri ispitivanja: azot-dioksid, sumpor-dioksid, amonijak, vodonik-sulfid, čađ, ukupne suspendovane čestice, suspendovane čestice frakcije PM10 i PM2,5, benzen, etilbenzen, toluen, stiren i ksileni, ukupne taložne materije sa sadržajem metala kao i naknadna analiza suspendovanih čestica na sadržaj metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u ambijentalnom vazduhu.

Parametri ispitivanja ambijentalnog vazduha – automatska kontinualna merenja:

 • Kontinualno merenje azotovih oksida (NOx) i amonijaka (NH3)
 • Kontinualno merenje benzena, toluena, etilbenzena i ksilena
 • Kontinualno merenje suspendovanih čestica -frakcije PM10 i PM2,5
 • Praćenje meteoroloških parametara – temperatura, vlažnost, brzina i smer vetra

Fizičko i hemijsko ispitivanje otpadnog gasa iz stacionarnih izvora emisije:

 • Merenje zagađujućih materija iz stacionarnih izvora emisije automatskim analizatorom sa elektrohemijskim senzorima
 • Merenje zagađujućih materija iz stacionarnih izvora emisije automatskim multikomponentnim FT-IR analizatorom
 • Merenje brzine i zapreminskog protoka strujanja gasova u emisionim izvorima
 • Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida, azotovih oksida (NOx), ugljen-monoksida (CO), ugljen-dioksida (CO2), sumpor-dioksida (SO2) i kiseonika (O2)
 • Određivanje sadržaja ukupnih praškastih materija
 • Određivanje vodene pare u izvorima emisije
 • Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC)
 • Određivanje dimnog broja

Zavod ispunjava sve uslove u pogledu kompetentnosti i opremljenosti za uzorkovanja i merenja kako ambijentalnog vazduha, tako i otpadnog gasa. Ispitivanja se sprovode u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS CEN/TS 15675 (Sertifikat o akreditaciji – broj 01-229).

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zavod za javno zdravlje Pančevo je ovlašćen kako za poslove merenja kvaliteta vazduha tako i za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja.

Bliže informacije: 013 312 725 lokali 102 i 104, , ,