„ZAŠTITIMO DECU OD UTICAJA DUVANSKE INDUSTRIJE“


Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, ali i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemljama sveta. Kampanja ima za cilj da informiše opštu i stručnu javnost o posledicama upotrebe duvana, praksama duvanskih kompanija i o aktivnostima Svetske zdravstvene organizacije na suzbijanju epidemije duvana, kako bi ljudi širom sveta mogli da žive u zdravijem okruženju i kako bi se zaštitile buduće generacije od posledica upotrebe duvana.

Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu meru za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Epidemija duvana je jedna od najvećih pretnji po javno zdravlje sa kojom se svet ikada suočio, od koje umire preko 8 miliona ljudi širom sveta. Od ovog broja, više od 7 miliona smrtnih slučajeva rezultat je direktne upotrebe duvana, dok je oko 1,3 miliona smrtnih slučajeva rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu. U Srbiji najmanje 15 000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe duvana.

U svetu 1,3 milijarde ljudi spada u korisnike duvana, pri čemu 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde je teret obolevanja i umiranja kao posledica duvana najveći. Upotreba duvana dodatno doprinosi siromaštvu obzirom da se deo kućnog budžeta umesto na hranu i druge osnovne potrebe troši na kupovinu duvana. Takođe, upotreba duvana povećava troškove zdravstvene zaštite za lečenje bolesti izazvanih upotrebom duvana, kao i skraćenje očekivanog trajanja života i smanjenje kvaliteta života zbog obolevanja i/ili umiranja koji se mogu pripisati upotrebi duvana.

Prema Istraživanju o upotrebi duvanskih i srodnih proizvoda među populacijom starosti 18-64 godine u Srbiji koje je sprovedeno u decembru 2023. godine, više od trećine odraslog stanovništva (37,9%) povremeno ili svakodnevno puši cigarete, u najvećem procentu osobe u starosnoj grupi 35-44 godine. Takođe, 85% stanovnika uzrasta 18-64 godine navelo je da je izloženo duvanskom dimu u ugostiteljskim objektima, a 43% na svom radnom mestu. Istovremeno skoro četvrtina anketiranih (23%) navodi da je izloženo aerosolima elektronskih cigareta, a trećina (33%) navodi da im to smeta. Prema rezultatima ovog Istraživanja, pušenje nije dozvoljeno u manje od jedne petine domaćinstava.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana je „Zaštitimo decu od uticaja duvanske industrije“.

Cilj ovogodišnje kampanje je informisanje javnosti o opasnostima upotrebe duvana, kao i o poslovnim praksama duvanskih kompanija usmerenim na mlade obzirom da se procenjuje da 37 miliona mladih uzrasta od 13 do 15 godina u svetu koristi duvan. Takođe kampanja je usmerena na aktivnosti koje treba preuzeti kako bi ljudi širom sveta mogli da ostvare svoje pravo na zdravlje i zdrav život i da se zaštite buduće generacije.

Proizvodi kao što su elektronske cigarete i nikotinske kesice i/ili snus postaju sve popularniji među mladima. Procenjuje se da je 12,5% adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete 2022. godine u poređenju sa 2% odraslih. U nekim zemljama regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su 2-3 puta veće od stopa pušenja cigareta.

Prema poslednjim podacima iz Istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2022.godine, jedna petina učenika uzrasta 11, 13 i 15 godina (19,7%) je probala elektronske cigarete tokom života, pri čemu korišćenje elektronskih cigareta i snusa raste sa uzrastom.

Zašto duvanska industrija cilja na mlade?

Da bi nastavila da zarađuje milijarde dolara prihoda, duvanska industrija treba svake godine da zameni milione potrošača koji umiru od posledica upotrebe duvanskih proizvoda i onih koji prestanu da puše. Da bi postigla ovaj cilj, duvanska industrija radi na stvaranju okruženja koje promoviše prihvatanje svojih proizvoda među budućim generacijama, uključujući aktivno lobiranje za slabu regulativu, kako bi se osiguralo da su njeni proizvodi dostupni i pristupačni. Industrija takođe razvija proizvode i taktike oglašavanja koje su privlačne deci i adolescentima, dopirući do njih putem društvenih medija i platformi za „striming“.

Industrija namerno prodaje smrtonosnu zavisnost mladim ljudima, stoga Svetski dan bez duvana 2024. godine poziva vlade i zajednicu za kontrolu duvana da zaštite sadašnje i buduće generacije i da duvansku industriju smatraju odgovornom za štetu koju uzrokuje.

O elektronskim cigaretama i „vejp“ uređajima

E-cigarete sa nikotinom izazivaju veliku zavisnost i štetne su po zdravlje. Globalno, tržište brzo raste, sa velikom raznolikoću proizvoda i atraktivnih ukusa, koji se agresivno plasiraju deci i mladima. Ovo je dovelo do široke upotrebe ovih proizvoda među mlađom decom i adolescentima sa stopama koje premašuju upotrebu odraslih u mnogim zemljama.

E-cigarete se često promovišu kao manje štetna alternativa konvencionalnim cigaretama; međutim, do danas, nije dokazano da je komercijalizacija (prodaja, uvoz, distribucija ili proizvodnja) e-cigareta kao potrošačkih proizvoda imala neto-korist za javno zdravlje. Umesto toga, sve je više alarmantnih dokaza o njihovim štetnim uticajima na zdravlje stanovništva.

Neophodne su hitne mere za sprečavanje upotrebe e-cigareta i borbu protiv zavisnosti od nikotina, uz sveobuhvatan pristup kontroli duvana, a u svetlu nacionalnih okolnosti.

Tamo gde zemlje dozvoljavaju komercijalizaciju e-cigareta kao potrošačkih proizvoda, neophodna je jaka regulacija. Ovo uključuje, u najmanju ruku:

  • Regulisanje e-cigareta kako bi se smanjila njihova privlačnost i šteta za stanovništvo, uključujući:

– Zabranu svih aroma, uključujući mentol i sintetičke analoge mentola;

– Zabranu atraktivnih i/ili promotivnih karakteristika u vezi sa prezentacijom i pakovanjem proizvoda, kao što su boje ili svojstva boja, atraktivni deskriptori, uključujući imena;

– Regulatorne funkcije koje omogućavaju korisniku da manipuliše proizvodom nakon prodaje;

– Ograničavanje koncentracije i količine nikotina, kako bi se smanjio rizik od zavisnosti;

– Podešavanje maksimalne zapremine za kertridže za e-cigarete, kako bi se ograničila izloženost i upotreba toksičnih supstanci;

– Podešavanje maksimalne snage baterije, kako bi se ograničio uticaj snage na isporuku nikotina i toksičnih supstanci;

– Zabranu funkcija uređaja koje dozvoljavaju prenos informacija trećim stranama i od njih (uključujući proizvođače), kao što su veze sa aplikacijama za pametne telefone, koje se mogu koristiti za prikupljanje ličnih podataka, detalja topografije korišćenja ili za daljinsko upravljanje proizvodom;

– Zabrana aditiva koji imaju kancerogena, mutagena i reprotoksična svojstva.

  • Zaštita javnosti od obmanjujućih tvrdnji, kao što su lažne tvrdnje o bezbednosti ili efikasnosti prestanka pušenja cigareta.
  • Zabrana prodaje e-cigareta deci, kontrola lanca snabdevanja kako bi se smanjio rizik da deca dobiju pristup i sprovođenje ovih ograničenja protiv odgovornih subjekata.
  • Primena mera kontrole duvana na e-cigarete, uključujući mere smanjenja ponude i potražnje na osnovu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO.
  • Jačanje monitoringa i nadzora kako bi vlade imale uvid u realnom vremenu u vezi sa korišćenjem e-cigareta i obrascima upotrebe (uključujući dvostruku i višestruku upotrebu sa cigaretama i drugim duvanskim proizvodima) za usmeravanje regulatorne akcije.
  • Jačanje sprovođenja kako bi se osiguralo da su gore navedene mere efikasne.
  • Deljenje informacija o štetnim efektima upotrebe e-cigareta sa javnošću.

Bez obzira na to da li zemlje zabranjuju prodaju e-cigareta ili dozvoljavaju komercijalizaciju kao potrošačke proizvode, ove radnje treba preduzeti zajedno sa merama za motivisanje i pomoć postojećim korisnicima duvanskih proizvoda da prestanu sa upotrebom duvana koristeći proverene metode.

Strategije prestanka pušenja treba da budu zasnovane na najboljim dostupnim dokazima o efikasnosti, sinergističke sa drugim merama kontrole duvana i da podležu praćenju i evaluaciji.

Izvori:

https://www.batut.org.rs/index.php?content=2837
https://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-4172

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/tobacco-hq/regulating-tobacco-products/ends-call-to-action.pdf?

sfvrsn=ea4c4fdb_12&download=true

https://www.batut.org.rs/download/publikacije/IstrazivanjeHBSC2022.pdf

https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/18-24Istrazivanje2024.pdf

Ostavite odgovor