Svetski dan stanovništva obeležava se od 11.jula 1987. kada je broj stanovnika naše planete dostigao broj od 5 milijardi. Ove godine obeležava se 50. godišnjica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima iz 1968. godine, gde je planiranje porodice po prvi put globalno potvrđeno ljudskim pravom, te ovogodišnja tema Svetskog dana stanovništva glasi: „Planiranje porodice je ljudsko pravo“

Standardi kojima se podržava ljudsko pravo na planiranje porodice su:

 • Nediskriminacija – Informacije i usluge za planiranje porodice se ne mogu ograničiti na osnovu rase, pola, jezika, vere, političke pripadnosti, nacionalnog porekla, starosti, ekonomskog statusa, mesta boravka, statusa invaliditeta, bračnog statusa, seksualne orjentacije ili rodnog identiteta .
 • Dostupnost i pristupačnost – Države moraju osigurati da su proizvodi i usluge planiranja porodice dostupne svima.
 • Prihvatljivost – Usluge i informacije o kontracepciji moraju se obezbediti na dostojanstven način poštujući savremenu medicinsku etiku i kulturu
 • Dobar kvalitet – Informacije o planiranju porodice moraju biti jasno prenete i naučno tačne.
 • Informisano donošenje odluka – Svaka osoba mora imati pravo izbora u planiranju porodice sa potpunom autonomijom, bez pritiska, prinude ili pogrešnog predstavljanja.
 • Privatnost i poverljivost – Svi pojedinci moraju uživati pravo na privatnost kada traže informacije o planiranju porodice i usluge.
 • Učešće – Države imaju obavezu da obezbede aktivno i informisano učešće pojedinaca u odlukama koje se tiču njih, uključujući zdravstvena pitanja.
 • Odgovornost – Zdravstveni sistemi, obrazovni sistemi, lideri i kreatori politika moraju biti odgovorni ljudima kojima služe u svim naporima da ostvare ljudsko pravo na planiranje porodice.

Planiranje porodice je neraskidivo vezano sa brigom o zdravlju i zdravim stilovima života. S tim u vezi, Zavod za javno zdravlje Pančevo kao preventivna zdravstvena ustanova koja brine o zdravlju svojih sugrađana u okviru svoje delatnosti obavlja

 1. kontinuiranu edukaciju mladih (https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Plakat_ponasanje_ocuvanje_reproduktivnog_zdravlja-1.pdf) https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Letak_Bezbedan_seks-1.pdf
 2. savetovališni rad na temu polno prenosivih bolesti (DPST – dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje https://www.zjzpa.org.rs/hivaids
 3. laboratorijske analize vezane za  lečenje neplodnosti i biomedicinski potpomognutu oplodnju (https://www.zjzpa.org.rs/analize-u-okviru-lecenja-neplodnosti
 4. kao i druge analize u oblasti kliničke mikrobiologije i mikrobiološke dijagnostike (https://www.zjzpa.org.rs/klinicka-mikrobiologija

Tu smo da Vam pomognemo.

Dobrodošli u Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Ostavite odgovor