“Dokazi su jasni: investirajte u prevenciju”

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta. Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanje pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama zloupotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Slogan kampanje za 2024. godinu je: „Dokazi su jasni: investirajte u prevenciju“.

Globalni problem zloupotrebe droga predstavlja višestruki izazov koji dotiče živote miliona ljudi širom sveta. Od pojedinaca koji se bore sa poremećajima upotrebe psihoaktivnih supstanci, do zajednica koje se bore sa posledicama trgovine drogom i organizovanog kriminala, uticaj droge je dalekosežan i složen. Imperativ za rešavanje ovog izazova je usvajanje pristupa zasnovanog na naučnim dokazima koji daje prioritet prevenciji i lečenju.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna svake godine kako bi se ojačale akcije i saradnja u postizanju sveta bez zloupotrebe droga. Ovogodišnja kampanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama prepoznaje da efikasne politike o drogama moraju biti utemeljene u nauci, istraživanju, punom poštovanju ljudskih prava, saosećanju i dubokom razumevanju društvenih, ekonomskih i zdravstvenih implikacija upotrebe droga.

Ukazuje se na to da zajedno pojačamo naše napore u borbi protiv globalnog problema droge, vođeni principima nauke, saosećanja i solidarnosti. Kroz kolektivnu akciju i posvećenost rešenjima zasnovanim na dokazima, možemo stvoriti svet u kojem su pojedinci osnaženi da vode zdrav, ispunjen život.

U svetu, prema izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) objavljenom 2023. godine, upotreba droga i dalje je visoka širom sveta, jer je u 2021. godini 1 od 17 osoba starosti 15-64 godine koristila drogu u poslednjih 12 meseci. Procenjeni broj korisnika je porastao sa 240 miliona u 2011. godini na 296 miliona u 2021. godini (5,8% svetske populacije starosti 15-64 godine). Ovo povećanje od 23% je delom zbog rasta stanovništva. Kanabis je i dalje najčešće korišćena droga, sa oko 219 miliona korisnika (4,3% globalne odrasle populacije). Istraživanjem iz 2021. godine procenjeno je da je 36 miliona ljudi koristilo amfetamine, 22 miliona je koristio kokain, a 20 miliona je koristilo supstance tipa „ekstazi“ u godini koja je prethodila istraživanju. Udeo korisnica je veći u slučaju stimulansa amfetaminskog tipa (45% korisnika su žene) i nemedicinske upotrebe farmaceutskih proizvoda (između 45 i 49% korisnika su žene), dok je najveći udeo muškaraca kod korisnika opijata (75%) i kokaina (73%). Opioidi su i dalje grupa droga koja najviše doprinose teškim oštećenjima usled njihove zloupotrebe (pogotovo heroin), uključujući smrtni ishod zbog predoziranja.

U Srbiji, 2022. godine, prema HBSC istraživanju,  kanabis je probalo 7,8% učenika 1. razreda srednjih škola i gimnazija, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama.

Prema poslednjem Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u 2019. godini, kod stanovnika dobi 15 i više godina, neku od ilegalnih droga obuhvaćenih istraživanjem (amfetamin/metafetamin, kanabis, kokain, ekstazi, heroin, lepak ili druge ispraljive psihoaktivne supstance) ikada u životu je koristilo 4,2% stanovništva Srbije, dok je u prethodnih 12 meseci taj procenat iznosio 1,4%Najčešće korišćena ilegalna droga je kanabis, koju je koristilo 1,2% stanovnika u prethodnih godinu dana. Upotreba ostalih ilegalnih droga u prethodnih godinu dana je od 0,1% do 0,2%.

Ovogodišnji Svetski dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama je poziv na sledeće aktivnosti:

Podići svest: Povećati razumevanje efikasnosti i isplativosti strategija prevencije zasnovanih na dokazima, naglašavajući njihov uticaj na ublažavanje štetnosti upotrebe droga.

Zagovarajte ulaganja: Podstaknuti veća ulaganja u napore na prevenciji od strane vlada, kreatora politike i stručnjaka za sprovođenje zakona, naglašavajući dugoročne prednosti rane intervencije i prevencije.

Osnažiti zajednice: Opremiti zajednice alatima i resursima za sprovođenje inicijativa za prevenciju zasnovanih na dokazima, podstičući rezilijentnost (otpornost) na upotrebu droga i promovišući rešenja koja sprovodi lokalna zajednica.

Olakšati dijalog i saradnju: Unaprediti dijalog i saradnju između zainteresovanih strana kako bi se poboljšale prakse i politike prevencije zasnovane na dokazima, podsticanjem okruženja koja podržavaju razmenu znanja i inovacija.

Promovisati kreiranje politike zasnovane na dokazima: Zalagati se za kreiranje politike zasnovane na dokazima na nacionalnom i međunarodnom nivou, obezbeđujući da su politike o prevenciji zloupotrebe droga zasnovane na naučnim istraživanjima i zasnovane na najboljim praksama.

Angažovati zajednice: Podići svest o važnosti angažovanja zajednice i njenog učešća u osmišljavanju i primeni efikasnih programa prevencije zloupotrebe droga, osnažujući zajednice da preuzmu primat nad naporima u prevenciji.

Osnažiti mlade: Pružati mladima znanje, veštine i resurse da postanu pokretači promena u svojim zajednicama, zalažući se za inicijative za prevenciju zloupotrebe droga i pojačavajući njihov doprinos u dijalogu.

Unaprediti međunarodnu saradnju: Podsticati međunarodnu saradnju i saradnju među vladama, organizacijama i zajednicama u cilju razvoja i implementacije strategija zasnovanih na dokazima za borbu protiv trgovine drogom i organizovanog kriminala, prepoznajući globalnu prirodu problema zloupotrebe droga i potrebu za koordinisanom akcijom.

Izvor:

https://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-4189

Ostavite odgovor