Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 u objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena tog radnog dana, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

KOVID SERTIFIKAT je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza:

  • negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;
  • negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;
  • dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;
  • pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;
  • dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Prema Uredbi ovaj dokument može biti:

  • Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;
  • EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);
  • Digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza elektronskim putem.

Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 testiranje stanovništva na prisustvo virusa SARS-CoV-2 vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, kao i u svim laboratorijama u javnoj svojini koje obavljaju poslove u oblasti zdravlja životinja,bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanja zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, zdravlja bilja, semena i sadnog materijala i banke biljnih gena, a koje su pripremljene za laboratorijsko ispitivanje u smislu člana 21. Zakona.

Detekcija SARS-CoV-2 antigena (Ag) u uzorcima nazofaringealnog brisa vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama u javnoj i privatnoj svojini, prema uslovima i u skladu sa instrukcijom zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

O rezultatima testiranja i detekcije ustanove i laboratorije dužne su da svakodnevno izveštavaju nadležni zavod za javno zdravlje.

eZAKAZIVANJE ZA PCR TESTIRANJEhttps://euprava.gov.rs/usluge/6096

PCR testiranje se obavlja u Zavodu za javno zdravlje Pančevo- Mikrobiološka laboratorija, ulica 6. oktobra broj 9, svakim radnim danom od 07:30 do 10 časova.

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica iznosi 9.000,00 RSD počev od 01. januara 2021. godine, a za druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 9.000,00 RSD počev od 19. aprila 2021. godine.

Od 17.01.2022. po odluci Kriznog štaba cene su umanjene.

Nakon što uspešno zakažete termin, sistem će generisati popunjene uplatnice. U ovom trenutku nije omogućeno elektronsko plaćanje ove usluge, te je neophodno da prilikom testiranja u zakazanom terminu ponesete jedan primerak overene uplatnice kao dokaz o uplati.

 Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.

Zakazivanje termina za PCR testiranje na lični zahtev omogućeno je i putem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000 svakim radnim danom od 08 do 20 časova.

ANTIGENSKO TESTIRANJE NA PRISUSTVO SARS-CoV-2 NA LIČNI ZAHTEV U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

Prema Zaključku Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, od 15.12.2020. godine omogućeno je antigensko testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 na lični zahtev.

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo, na adresi Vuka Karadžića broj 8, moguće je obaviti ovo testiranje svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) u vremenu od 11 do 13 časova, bez zakazivanja.

Pre dolaska na testiranje treba obaviti uplatu od 3500,00 dinara, odnosno 7000,00 dinara za strane državljane bez prijave boravka.

Od 17.01.2022. po odluci Kriznog štaba cene su umanjene.

Detaljno o načinu plaćanja: https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

ODREĐIVANJE ANTITELA NA VIRUS SARS-COV-2 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-COV-2 na lični zahtev građana obavlja se u Zavodu za javno zdravlje Pančevo- Mikrobiološka laboratorija, ulica 6. oktobra broj 9, svakim radnim danom od 10 do 11 časova.

Za potrebe određivanja antitela uplaćuje se 1800 dinara na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 840-17750-34 (na isti način kao i za PCR testiranje).

Sa dokazom o uplati možete doći u laboratoriju bez predhodnog zakazivanja, a o vremenu i načinu izdavanja rezultata bićete obavešteni prilikom uzorkovanja.

https://www.zjzpa.org.rs/odredjivanje-antitela-na-virus-sars-cov-2-na-zahtev-gradjana/?fbclid=IwAR3CDtf3MXzxef2lz8FYIr98fFBlHZyKNLbytYy9JdrYjb5jblSS-8OHAVM https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

Ostavite odgovor