Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra

prim mr sc med. dr Dubravka Nikolovski, spec.higijene 

Tel (013) 312.725 lokal 102 (higijena) higijena@zjzpa.org.rs
Tel (013) 312.725 lokal 106 (hemija) hemija2@zjzpa.org.rs

Centar čine:

 1. Odeljenje higijene – rukovodilac odeljenja  dr Dubravka Nikolovski, spec.higijene
 2. Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije – rukovodilac odeljenja Sanja Božović, dipl.fizikohemičar master, spec.sanitarne hemije

Odeljenje higijene realizuje sledeće poslove i zadatke:

 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i anlaizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije vazduha, voda, hrane i buke, sa procenom rizika i predlogom mera za unapređenje stanja,
 • učestvuje u izradi elaborata o zaštiti životne sredine, realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku Srbiju, realiziciji posebnog programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
 • uzorkovanja za mikrobiološku i hemijsku analizu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode (pijaće, površinske, podzemne i otpadne), namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na čistoću,
 • praćenje stanja zagađenosti ambijentalnog vazduha i ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
 • praćenje i ispitivanje polena u vazduhu životne sredine uz procenu rizika za nastanak alergijskih reakcija,
 • merenje nivoa buke u komunalnoj i radnoj sredini i ispitivanje štetnog delovanja buke,
 • kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad
 • praćenje i proučavanje higijenskih uslova pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
 • učestvuje u sprovođenju spoljnog nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti,
 • sarađuje sa inspekcijama,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 • obavlja istraživačkih rad iz higijene i humane ekologije

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije čine:

 1. Odsek za ispitivanje vazduha – šef odseka Dejan Blagojević, dipl.ing tehnologije hemija@zjzpa.org.rs
 2. Odsek za ispitivanje vode, hrane i predmeta opšte upotrebe – šef odseka Tamara Đurković, dipl.farmaceut, spec.sanitarne hemije laboratorija@zjzpa.org.rs
 3. Odsek za instrumentalnu analitiku – šef odseka Sanja Božović, dipl.fizikohemičar, master spec.sanitarne hemije hemija2@zjzpa.org.rs

Odeljenje sprovodi

 • fizičko i hemijsko ispitivanje vazduha (ambijentalni vazduh i otpadni gas)
 • fizičko i hemijsko ispitivanje vode (voda za piće, vodovodska i bunarska voda, flaširana voda, bazenska voda, površinska, otpadna i podzemna voda)  prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika
 • fizičko i hemijsko ispitivanje hrane i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečjih igračaka, posuđa i pribora, ambalaže)

Sva ispitivanja se vrše kao deo kontinuiranog monitoringa životne sredine ili kao jednokratna/ višekratna  merenja prema posebnim zahtevima (nalogu inspekcija, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, ispitivanja uticaja pojedinih subjekata na životnu sredinu, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika).

Odeljenje je opremljeno savremenom stacionarnom i mobilnom laboratorijskom opremom (GC-FID, GC-MS, FAAS, GFAAS, UV/VIS, PC kontrolisani sistem za voltammetriju, automatski analizatori NH3, NOx, BTEX, čađi, brojač čestica u vazduhu, automatski analizatori otpadnog gasa, , izokinetički sistem za uzorkovanje, TOC analizator,  FT-IR analizator), metode ispitivanja obuhvataju nacionalne i međunarodne standarde, a ispitivanja ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i SRPS CEN/TS 15675 o čemu svedoči Sertifikat o akreditaciji (akreditacioni broj 01-229).

Uzorkovanja i merenja sprovodi stručno, edukovano i kompetentno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ispitivanja, a izveštaji o ispitivanju sadrže sve relevantne podatke koje zahteva važeća zakonska regulativa i međunarodni standardi.

U Odeljenju se sprovodi i stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu sanitarne hemije i ekotoksikologije