Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Физичко и хемијско испитивање амбијенталног ваздуха

систематско мерење квалитета амбијенталног ваздуха и мерење квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја

Параметри испитивања: азот-диоксид, сумпор-диоксид, амонијак, хлороводоник, водоник-сулфид,  чађ, укупне суспендоване честице, суспендоване честице фракције PМ10 и PМ2,5, бензен, етилбензен, толуен, стирен и ксилени, олово, кадмијум, никл, жива и арсен у суспендованим честицама; тешки и токсични метали у таложним материјама.

Параметри испитивања амбијенталног ваздуха – аутоматска континуална мерења

 • Континуално мерење азотових оксида (NОx) и амонијака (NH3), бензена , толуена, етилбензена и ксилена
 • Континуално мерење чађи
 • Континуално мерење суспендованих честица -фракције PМ10 и PМ2,5
 • Метеоролошки параметри – температура, влажност, брзина и смер ветра

Физичко и хемијско испитивање отпадног гаса из стационарних извора емисије

 • Одређивање емисионих параметара из стационарних извора емисије аутоматским анализатором са електрохемијским сензорима
 • Одређивање емисионих параметара из стационарних извора емисије аутоматским мултикомпонентним FT-IR анализатором
 • Мерење брзине и запреминског протока струјања гасова у каналима
 • Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида, азотових оксида (NОx) , угљен-моноксида (CО), угљен-диоксида (CО2), сумпор-диоксида (SО2) и кисеоника (О2)
 • Одређивање садржаја укупних прашкастих материја
 • Одређивање водене паре у вентилационим отворима
 • Одређивање укупног органског угљеника (ТОC)
 • Одређивање димног броја

Завод испуњава  све услове  у погледу компетентности и опремљености за узорковања и мерења како амбијенталног ваздуха, тако и отпадног гаса што је и потврђено сертификатом о акредитацији (Акредитацији број 01-229) у  складу са међународним стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2017 и SRPS CEN/TS 15675.

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине Завод за јавно здравље Панчево је овлашћен за послове мерења квалитета ваздуха и мерење емисије из стационарних извора загађивања.

Ближе информације: 013 312 725 локали 102 и 104, higijena@zjzpa.org.rs, hemija@zjzpa.org.rs, hemija2@zjzpa.org.rs