Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод пружа услугу акустичког испитивања – мерења нивоа буке у животној средини. Мерења се спроводе као:

  • Систематска контрола комуналне буке (мониторинг буке, израда прелиминарних карти акустичког зонирања, процена утицаја нивоа буке на здравље људи са предлогом мера за побољшавања)
  • Мерење буке у комуналној средини од појединих извора (на захтев)

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова мерења буке у животној средини који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине Завод је овлашћен за мерење буке у животној средини.

Ближе информације: 013 312 725 локал 102,