Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Седиште и адреса: 26000 ПАНЧЕВО, Пастерова 2

Општина: ПАНЧЕВО

Име и презиме овлашценог лица: ЉИЉАНА ЛАЗИЋ, в.д директора 062 8869161

ПИБ: 102002701

ПДВ регистрациони број: 122859833

Шифра делатности: 8690 остала здравствена заштита

Матични број фирме: 08259330

Регистарски број: 8230045398

Телефон: +381 13 322 965

Факс: +381 13 322 965

e-mail адреса: 

Обвезник ПДВ

Подрачун за средства јавних прихода: 840-395661-37 Управа за трезор
Подрачун за средства сопствених прихода: 840-395667-19 Управа за трезор

Адресни код: 301111