Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine
Godina Naziv Zavoda
Oko 1921. Higijensko-epidemiološka služba
1945. Okružna sanitarno-epidemiološka stanica
1950. Pokrajinska sanitarno-epidemiološka stanica
1954. Higijenski zavod
1961. Zavod za zdravstvenu zaštitu
1969. Zavod za zdravstvenu zaštitu s Dispanzerom za medicinu rada
1972. Zavod za zdravstvenu zaštitu s Dispanzerom za medicinu rada ulazi u sastav Medicinskog centra „Južni Banat“ Pančevo
1991. Zavod za zdravstvenu zaštitu se izdvaja iz sastava Medicinskog centra „Južni Banat“ Pančevo, a medicina rada ostaje u Medicinskom centru „Južni Banat“ Pančevo
1993. Zavod za zaštitu zdravlja Pančevo
2007. Zavod za javno zdravlje Pančevo

Staro zdanje Zavoda

1919.godine osnovana je Stalna epidemiološka komisija Ministarstva zdravlje čime je uspostavljn organizovan nadzor nad higijenskim prilikama i zaraznim bolestima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Prema odluci ove Komisije tokom dvadesetih godina prošlog veka osnivane su higijensko-epidemiološke službe pri postojećim zdravstvenim ustanovama. Tako je i oko 1921 godine osnovana higijensko-epidemiološka služba pri gradskom fizikatu u Pančevu.

Posle 1929.godine beogradska, zemunska i pančevačka opština su postale jedinstvena administrativna celina (Uprava Grada Beograda), tako da je naša higijensko-epidemiološka služba prešla u nadležnost Higijenskog zavoda u Beogradu.

Posle II svetskog rata  Odlukom Okružnog narodnog odbora 1945. godine  osnovana je Okružna sanitarno-epidemiološka stanica. Stanica je bila smeštena u Pančevu u ulici Omladinskoj br. 2 i 4 u zgradi privatnog vlasništva izdatoj u zakup, u kojoj se nalazila i Okružna poliklinika.

Tačan datum osnivanja nije poznat, ali se zna da je Odlukom Narodnog odbora od 2.februara 1946 godine za v.d. upravnika Sanitarno –epidemiološke stanice, postavljen doctor medicine Milan Čekić, tako da se ovaj datum uzima za početak rada stanice.

Od 8.decembra 1947. godine novi v.d. upravnik bio je dr Vojislav Dimitrijević sreski lekar.
Rad su obavljali  lekar, dva medicinska laboranta,  dezinfektor, činovnik i  služitelj.

Okružna sanitarno-epidemiološka stanica je ukinuta 4.septembra 1948 godine, a radnici stavljeni na raspolaganje gradskoj poliklinici.

Odlukom Saveta za narodno zdravlje AP Vojvodine stanica je ponovo otvorena 1.januara 1950. godine u ul. Zmaj Jovina 10 (današnji RTG kabinet Doma zdravlje Pančevo), pod nazivom Pokrajinska sanitarno-epidemiološka stanica. Upravnik je isto bio dr Vojislav Dimitrijević.

Na osnovu Odluke Saveta za narodno zdravlje AP Vojvodine, Sanitarno-epidemiološka stanica prerasla je u Higijenski Zavod 1.marta 1954. godine, a od 1961. godine do 1968. godine nosi naziv Zavod za zdravstvenu zaštitu. U njegovoj teritorijalnoj nadležnosti nalazio se srez Pancevo i srez Vršac. Organizaciono Zavod je imao bakteriološko-epidemiološko odeljenje, odsek za zdravstveno prosvećivanje i računsko-administrativni odsek.
1968. godine u Zavodu je radilo 28 radnika, od toga 4 lekara specijaliste,  lekar na specijalizaciji,  hemicar,  viši sanitarni tehnicar, 9 tehnicara,  niži laborant i 11 administrativnih radnika u organizacionoj strukturi koju su činila 4 odeljenja (Odeljenje sa socijalnom medicinom i organizacijom zdravstvene službe, Odeljenje za opštu higijenu i sanitarnu hemiju sa dispanzerom za medicinu rada, Epidemiološko-bakteriološko odeljenje sa službom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i Uprava.
Od 1969. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu je proširio svoju delatnost i Dispanzerom za medicinu rada. Integracijom Zavodu je pripalo 5 zdravstvenih stanica medicine rada („Staklara“, „Utva“ , „PIK Tamiš“ , „Trudbenik i Tesla“ i  „Azotara i Rafinerija“). Broj zaposlenih sa povećava na 91 od čega – Zavod za zdravstvenu zaštitu ima 18 radnika (6 sa visokom strucnom spremom, od toga 4 lekara specijaliste), a Medicina rada 59 radnika, a Zajedničke službe 14 radnika., tako da od tada nosi naziv Zavod za zdravstvenu zaštitu i medicina rada.
Od 1972. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu i medicinu rada ulazi u sastav Medicinskog centra „Južni Banat“ Pančevo i u tom statusu postoji do 01.11.1991. godine.

Odlukom Skupštine AP Vojvodine  iz 1991.godine Zavod je postao samostalna zdravstvena ustanova koja je zvanično osnovana 1.novembra 1991.godine. Taj dan se slavi kao DAN ZAVODA.
Nakon odvajanja od Medicinskog centra, Zavod broji 33 zdravstvena i 15 nemedicinskih radnika: 8 lekara specijalista, jedan lekar na specijalizaciji, 3 radnika s visokom, 3 s višom i 18 sa srednjom stručnom spremom.
Od 1993. godine Vlada Republike Srbije preuzima osnivačka prava nad Zavodom i menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja Pančevo.
Tokom 2007.g naziv ustanove se menja i postaje ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO.

U 2016. goddini  u Zavodu radi 83 radnika. Od toga je 13 specijalista (10 lekara, 2 farmaceuta,  hemičar), 2 lekara, 5 zdravstvenih saradnika (hemičar, fiziko-hemičar, dipl.ing.zaštite životne sredine, dipl.ing tehnologije, pedagog), 55 viših tehničara i tehničara (sanitarnih, laboratorijskih i hemijskih). Troje lekara su primarijusi, troje magistri nauka i troje je subspecijalista (zdravstvenog vaspitanja, informatike u zdravstvu i ishrane).

Zbog rekonstrukcije internog bloka zgrade bolnice, Zavod je privremeno preseljen na dve lokacije: uprava i delatnost epidemiologije i socijalne medicine obavljaju se na adresi Vuka Karadžića 8 (bivša Železnička ambulanta), dok se delatnost higijene i laboratorijska ispitivanja obavljaju na adresi 6.oktobra 9 (zgrada u dvorištu, bivša očna ambulanta).

 

BIOGRAFIJE UPRAVNIKA I DIREKTORA ZAVODA KROZ ISTORIJU

RAZVITAK HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE U PANČEVU U POSLEDNJA TRI VEKA  – MONOGRAFIJA

Trenutna zgrada Zavoda

Zgrada u kojoj se sada Zavod nalazi


Zgrada Zavoda u izgradnji

Zgrada Zavoda u izgradnji