Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод пружа услуге узорковања и анализе воде за потребе:

  • Утврђивања хигијенске исправности воде за пиће
  • Контроле здравствене безбедности природне минералне воде
  • Контроле здравствене безбедности стоне воде и изворске воде
  • Утврђивања безбедности воде базена
  • Утврђивања квалитета и категоризације површинских вода намењених купању и рекреацији (водотоци, језера, акумулације)
  • Утврђивања квалитета и давање стручног мишљена о квалитету отпадне воде различитог порекла
  • Добијања употребне дозволе за новосаграђене и адаптиране објекте (пословне просторе, трговачке и угоститељско-прехрамбене објекте, итд.)
  • Анализе воде из индивидуалних објеката становништва (бунари, приватни базени, итд.)

Сви потенцијални корисници наших услуга потребно је да доставе:

По договору узорковање могу обавити техничари Завода или узорак воде доноси сам корисник. Упутство за узимање узорка воде се може преузет овде… 

Све додатне информације могу се добити на телефоне: Тел  (013)312 725 локал 102

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Решењем Министарства здравља Завод је овлашћен за послове узорковања и испитивања воде за пиће, а решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине Завод је овлашћен за послове узорковања, микробиолошких и физичко-хемијских испитивања отпадних, површинских и подземних вода.

У договору са корисником услуга могу се анализирати узорци вода на физичко-хемијске и микробиолошке показатеље, у различитом обиму у зависности од врсте воде (бактериолошка анализа, сензорна и физичко-хемијска испитивања основног сета параметара и додатних параметара као што су напр. метали и металоиди, трихалометани, ароматични угљоводоници, пестициди, полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, минерална уља…)