Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra

dr med. Aleksandra Perović, spec.socijalne medicine

Tel (013) 318 573    

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  • prikuplja, obrađuje i analizira demografske i vitalne podatke o morbiditetu i mortalitetu i druge podatke o zdravstvenom stanju stanovništva, podatke vezane za rad, organizaciju, kadrove i opremu zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite, zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva i organizuje zdravstveno-vaspitnu delatnost i predlaže odgovarajuca rešenja u oblasti zdravstvenog vaspitanja,
  • predlaže mere za unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova i tehnologije rada i predlaže programe razvoja zdravstvene zaštite, prati njihovo sprovodenje i korišćenje zdravstvene zaštite,
  • obavlja poslove zdravstvene statistike, ekonomike u zdravstvu i zdravstvene informatike
  • učestvuje u postavljanju i sprovođenju programskog, zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama na svom području, obezbeđuje primenu jedinstvene koncepcije planiranja i metodologije u radu, prati stepen realizacije programskih zadataka i procenu doprinosa zdravstvenog vaspitanja u sveukupnim rezultatima zdravstvene zaštite na svm području,
  • obavlja istraživacki rad u domenu svog delokruga rada,
  • učestvuje u obavljanju stručnog nadzora,
  • obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu svog delokruga rada.

Centar čine:

a) Odsek za promociju zdravlja i zdravstveno vaspitanje -šef odseka  dipl.pedag. Jelena Krstić

b) Odsek za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite – šef odseka dr med. Aleksanda Perović spec.socijalne medicine

c) Odsek za informatiku i biostatistiku u zdravstvu – šef odseka prim. dr med. Jasmina Pavlović Stojanović spec.socijalne medicine subspec.medicinske informatike