Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra za higijenu i humanu ekologiju

Prim. dr Dubravka Nikolovski, specijalista higijene, specijalista uže specijalizacije zdravstveno vaspitanje 

Tel (013) 312.725 lokal 102 (higijena)
Tel (013) 312.725 lokal 106 (hemija)

Centar čine:

 1. Odeljenje higijene
 2. Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije – rukovodilac odeljenja Sanja Božović, dipl.fizikohemičar master, specijalista sanitarne hemije

Odeljenje higijene realizuje sledeće poslove i zadatke:

 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i analizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije vazduha, voda, hrane i buke, sa procenom rizika i predlogom mera za unapređenje stanja,
 • učestvuje u izradi elaborata o zaštiti životne sredine, realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku Srbiju, realiziciji posebnog programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
 • uzorkovanja za mikrobiološku i hemijsku analizu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode (pijaće, površinske, podzemne i otpadne), namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na čistoću,
 • praćenje stanja zagađenosti ambijentalnog vazduha i ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
 • praćenje i ispitivanje polena u vazduhu životne sredine uz procenu rizika za nastanak alergijskih reakcija,
 • merenje nivoa buke u komunalnoj i radnoj sredini i ispitivanje štetnog delovanja buke,
 • kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad,
 • praćenje i proučavanje higijenskih uslova pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
 • učestvuje u sprovođenju spoljnog nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti,
 • sarađuje sa inspekcijama,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 • obavlja istraživačkih rad iz higijene i humane ekologije.

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije čine:

 1. Odsek za ispitivanje vazduha – šef odseka Dejan Blagojević, dipl.inž tehnologije
 2. Odsek za ispitivanje vode, hrane i predmeta opšte upotrebe – šef odseka Tamara Đurković, dipl.farmaceut, specijalista sanitarne hemije
 3. Odsek za instrumentalnu analitiku – šef odseka Sanja Božović, dipl.fizikohemičar, master specijalista sanitarne hemije

Odeljenje sprovodi

 • fizičko i hemijsko ispitivanje vazduha (ambijentalni vazduh i otpadni gas)
 • fizičko i hemijsko ispitivanje vode (voda za piće, vodovodska i bunarska voda, flaširana voda, bazenska voda, površinska, otpadna i podzemna voda)  prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika
 • fizičko i hemijsko ispitivanje hrane i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečjih igračaka, posuđa i pribora, ambalaže)

Sva ispitivanja se vrše kao deo kontinuiranog monitoringa životne sredine ili kao jednokratna/višekratna merenja prema posebnim zahtevima (nalogu inspekcija, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, ispitivanja uticaja pojedinih subjekata na životnu sredinu, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika).

Odeljenje je opremljeno savremenom stacionarnom (GC-FID, GC-MS, FAAS, ICP-MS, UV/VIS spektrofotometar, kit-fotometar) i mobilnom laboratorijskom opremom (automatski analizatori za ispitivanje NH3/NOx, BTEX, PM10 i PM2,5 u ambijentalnom vazduhu, automatski analizatori za ispitivanje otpadnog gasa) kao i ostala prateća laboratorijska oprema. Ispitivanja se sprovode u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS CEN/TS 15675 (Sertifikat o akreditaciji – broj 01-229).

Uzorkovanja i merenja sprovodi stručno, edukovano i kompetentno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ispitivanja, a izveštaji o ispitivanju sadrže sve relevantne podatke koje zahteva važeća zakonska regulativa i međunarodni propisi.

U Odeljenju se sprovodi i stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu sanitarne hemije i ekotoksikologije.

Rukovodilac Odeljenja: Sanja Božović, dipl.fizikohemičar master, specijalista sanitarne hemije

Tehnički rukovodilac Odeljenja: Vesna Đorđević, dipl.hemičar, specijalista toksikološke hemije

Tel: (013) 312.725 lokal 106

email: