Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Руководилац Центра

прим мр сц мед. др Дубравка Николовски, спец.хигијене 

Тел (013) 312.725 локал 102 (хигијена)
Тел (013) 312.725 локал 106 (хемија)

Центар чине:

 1. Одељење хигијене – руководилац одељења  др Дубравка Николовски, спец.хигијене
 2. Одељење санитарне хемије и екотоксикологије – руководилац одељења Сања Божовић, дипл.физикохемичар мастер, спец.санитарне хемије

Одељење хигијене реализује следеће послове и задатке:

 • припрема, планира и реализује програме за праћење стања и очувања животне средине,
 • прикупља, евидентира и анлаизира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини са аспекта контаминације ваздуха, вода, хране и буке, са проценом ризика и предлогом мера за унапређење стања,
 • учествује у изради елабората о заштити животне средине, реализацији програма активности од интереса за Републику Србију, реализицији посебног програма здравствене заштите становништва од заразних болести,
 • узорковања за микробиолошку и хемијску анализу и испитивање здравствене исправности воде (пијаће, површинске, подземне и отпадне), намирница, предмета опште употребе и брисева на чистоћу,
 • праћење стања загађености амбијенталног ваздуха и испитивање сталног деловања загађености ваздуха на здравље,
 • праћење и испитивање полена у ваздуху животне средине уз процену ризика за настанак алергијских реакција,
 • мерење нивоа буке у комуналној и радној средини и испитивање штетног деловања буке,
 • контролу хигијенског стања у школама, интернатима и дечјим установама,
 • обавља здравствено-васпитни рад и саветовалишни рад
 • праћење и проучавање хигијенских услова под којима становништво живи и ради, предлагање и спровођење мера за заштиту и унапређење здравља људи и животне средине,
 • учествује у спровођењу спољног надзора над стручним радом у здравственим установама и другим облицима здравствене делатности,
 • сарађује са инспекцијама,
 • учествује и обавља едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника,
 • обавља истраживачких рад из хигијене и хумане екологије

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије чине:

 1. Одсек за испитивање ваздуха – шеф одсека Дејан Благојевић, дипл.инг технологије
 2. Одсек за испитивање воде, хране и предмета опште употребе – шеф одсека Тамара Ђурковић, дипл.фармацеут, спец.санитарне хемије
 3. Одсек за инструменталну аналитику – шеф одсека Сања Божовић, дипл.физикохемичар, мастер спец.санитарне хемије 

Одељење спроводи

 • физичко и хемијско испитивање ваздуха (амбијентални ваздух и отпадни гас)
 • физичко и хемијско испитивање воде (вода за пиће, водоводска и бунарска вода, флаширана вода, базенска вода, површинска, отпадна и подземна вода)  према хигијенско-епидемиолошким индикацијама, по уговору или на лични захтев корисника
 • физичко и хемијско испитивање хране и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће у домаћинству, дечјих играчака, посуђа и прибора, амбалаже)

Сва испитивања се врше као део континуираног мониторинга животне средине или као једнократна/ вишекратна  мерења према посебним захтевима (налогу инспекција, према хигијенско-епидемиолошким индикацијама, испитивања утицаја појединих субјеката на животну средину, по уговору или на лични захтев корисника).

Одељење је опремљено савременом стационарном и мобилном лабораторијском опремом (GC-FID, GC-MS, FAAS, GFAAS, UV/VIS, PC контролисани систем за волтамметрију, аутоматски анализатори NH3, NОx, BTEX, чађи, бројач честица у ваздуху, аутоматски анализатори отпадног гаса, , изокинетички систем за узорковање, TOC анализатор,  FT-IR анализатор), методе испитивања обухватају националне и међународне стандарде, а испитивања испуњавају захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS CEN/TS 15675 о чему сведочи Сертификат о акредитацији (акредитациони број 01-229).

Узорковања и мерења спроводи стручно, едуковано и компетентно особље са дугогодишњим искуством у области испитивања, а извештаји о испитивању садрже све релевантне податке које захтева важећа законска регулатива и међународни стандарди.

У Одељењу се спроводи и стручно оспособљавање здравствених радника и здравствених сарадника у домену санитарне хемије и екотоксикологије