Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Fizičko i hemijsko ispitivanje ambijentalnog vazduha

sistematsko merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha u zoni uticaja

Parametri ispitivanja: azot-dioksid, sumpor-dioksid, amonijak, hlorovodonik, vodonik-sulfid,  čađ, ukupne suspendovane čestice, suspendovane čestice frakcije PM10 i PM2,5, benzen, etilbenzen, toluen, stiren i ksileni, olovo, kadmijum, nikl, živa i arsen u suspendovanim česticama; teški i toksični metali u taložnim materijama.

Parametri ispitivanja ambijentalnog vazduha – automatska kontinualna merenja

 • Kontinualno merenje azotovih oksida (NOx) i amonijaka (NH3), benzena , toluena, etilbenzena i ksilena
 • Kontinualno merenje čađi
 • Kontinualno merenje suspendovanih čestica -frakcije PM10 i PM2,5
 • Meteorološki parametri – temperatura, vlažnost, brzina i smer vetra

Fizičko i hemijsko ispitivanje otpadnog gasa iz stacionarnih izvora emisije

 • Određivanje emisionih parametara iz stacionarnih izvora emisije automatskim analizatorom sa elektrohemijskim senzorima
 • Određivanje emisionih parametara iz stacionarnih izvora emisije automatskim multikomponentnim FT-IR analizatorom
 • Merenje brzine i zapreminskog protoka strujanja gasova u kanalima
 • Određivanje masene koncentracije sumpor-dioksida, azotovih oksida (NOx) , ugljen-monoksida (CO), ugljen-dioksida (CO2), sumpor-dioksida (SO2) i kiseonika (O2)
 • Određivanje sadržaja ukupnih praškastih materija
 • Određivanje vodene pare u ventilacionim otvorima
 • Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC)
 • Određivanje dimnog broja

Zavod ispunjava  sve uslove  u pogledu kompetentnosti i opremljenosti za uzorkovanja i merenja kako ambijentalnog vazduha, tako i otpadnog gasa što je i potvrđeno sertifikatom o akreditaciji (Akreditaciji broj 01-229) u  skladu sa međunarodnim standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS CEN/TS 15675.

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zavod za javno zdravlje Pančevo je ovlašćen za poslove merenja kvaliteta vazduha i merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja.

Bliže informacije: 013 312 725 lokali 102 i 104, higijena@zjzpa.org.rs, hemija@zjzpa.org.rs, hemija2@zjzpa.org.rs