Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Руководилац Центра

др Александра Перовић, спец.социјалне медицине

Тел (013) 318 573    

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству

  • прикупља, обрађује и анализира демографске и виталне податке о морбидитету и морталитету и друге податке о здравственом стању становништва, податке везане за рад, организацију, кадрове и опрему здравствених установа и установа социјалне заштите, здравствено стање и здравствену културу становништва и организује здравствено-васпитну делатност и предлаже одговарајуца решења у области здравственог васпитања,
  • предлаже мере за унапређење организације здравствених установа и технологије рада и предлаже програме развоја здравствене заштите, прати њихово спроводење и коришћење здравствене заштите,
  • обавља послове здравствене статистике, економике у здравству и здравствене информатике
  • учествује у постављању и спровођењу програмског, здравствено-васпитног рада у здравственим установама на свом подручју, обезбеђује примену јединствене концепције планирања и методологије у раду, прати степен реализације програмских задатака и процену доприноса здравственог васпитања у свеукупним резултатима здравствене заштите на свм подручју,
  • обавља истраживацки рад у домену свог делокруга рада,
  • учествује у обављању стручног надзора,
  • обавља едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника у домену свог делокруга рада.

Центар чине:

а) Одсек за промоцију здравља и здравствено васпитање – координатор прим др Љиљана Лазић спец.социјалне медицине, субспец.здравственог васпитања

б) Одсек за анализу, планирање и организацију здравствене заштите – шеф одсека др Александа Перовић спец.социјалне медицине

ц) Одсек за информатику и биостатистику у здравству – шеф одсека прим. др Јасмина Павловић Стојановић спец.социјалне медицине субспец.медицинске информатике