Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

У Заводу за јавно здравље Панчево обављају се стручни испити  здравствених радника и здравствених сарадника са средњом и вишом стручном спремом.

Испит се може пријавити лично  сваког радног дана од 08 -13 часова.

Испити се обављају сваког месеца у години (осим у јулу и августу) уколико има довољан број пријављених кандидата.

За Пријаву је потребно доставити следећу документацију:

  • фотокопију дипломе оверену код јавног бележника
  • уредно попуњену и потписану приправничку књижицу у установама, предвиђено Планом и програмом за сваки профил, назначено на крају приправничке књижице, или оверену потврду о радном стажу за здравствене раднике, који су дуже од 5 година у сталном радном односу
  • оверен извод из матичне књиге венчаних или фотокопију личне карте/очитану личну карту (за удате)
  • потврду о уплати 8.990,00 дин у банци или пошти на жиро-рачун Завода за јавно здравље Панчево  бр. 840-395661-37. Сврха уплате – стручни испит, прималац Завод за јавно здравље Панчево
  • потврду о уплати 200,00 дин административне таксе на жиро-рачун бр. 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 50-016, прималац Буџет Републике Србије

 

У Заводу за јавно здравље кандидати који су полагали стручни испит после фебруара 1994. године могу добити дупликат или препис уверења. За дупликат или препис  је потребно:

  • захтев за издавање дупликата –  преписа са потребним подацима
  • уплата од 1.500,00 дин. на жиро-рачун: 840-395661-37, сврха уплате је дупликат – препис  уверења   прималац: Завод за јавно здравље Панчево

При пријави кандидати добијају  питања, потребну литературу  и детаљнија објашњења за полагање стручног испита  за све профиле здравствених радника и здравствених сарадника са средњом и вишом стручном спремом.

Након пријаве испита кандидати имају око 30 дана за припрему. Обавештење о датуму полагања испита кандидати добијају 5 до 8 дана пре испита, телефонским позивом или поруком. Уверења о положеном стручном испиту издају се до месеца дана  због процедуре потписивања у Министарству здравља РС.

Контакт особа – Нада Гагић, телефон за информације  062/8869724 или  013/312-725 .

Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту за здравственене раднике и здравствене сараднике